(Thanh tra) - Đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Sắp tới còn làm tiếp theo đúng luật pháp, đúng lương tâm, trách nhiệm, đạo đức".

Tin nổi bật tạm thời không có.