Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), giai đoạn 2011 - 2015, công tác quản lý tài chính, tài sản của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã đạt được kết quả bước đầu, tiết kiệm, hạn chế lãng phí, tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bảo đảm hoạt động thường xuyên của đơn vị theo nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Tin nổi bật tạm thời không có.