Bắc Ninh: Thanh tra 33 cơ sở sản xuất nước uống đóng bình

30/03/2017 14:45 Số lượt xem: 1216

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện 33 cơ sở khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai trên địa bàn TP Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.

Trong thời gian 45 ngày tiến hành thanh tra, Đoàn sẽ thanh tra 9 nội dung: Việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký khai thác tài nguyên nước, thực hiện cấp phép khai thác nước ngầm; việc thực hiện các nội dung trong đăng ký khai thác tài nguyên nước, giấy phép khai thác nước ngầm do cơ quan có thẩm quyền đã cấp; việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước đóng bình, đóng chai; việc thực hiện vệ sinh môi trường trong sản xuất nước đóng bình, đóng chai; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm đối với nước uống đóng bình, đóng chai của cơ sở sử dụng nước ngầm; việc đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai; việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện nộp các khoản thuế, phí liên quan; việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai trên địa bàn địa phương quản lý; việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng công trình thuộc hệ thống xử lý nước trước khi đóng chai, đóng bình.

Ngoài thanh tra 33 cơ sở khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai trên địa bàn TP Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn, Đoàn thanh tra còn tiến hành thanh tra các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước các hoạt động trên; UBND cấp xã, huyện quản lý Nhà nước trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời điểm thanh tra từ khi cơ sở triển khai thực hiện việc khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai đến nay.

TTH
Nguồn: thanhtra.com.vn