Xây dựng vị trí việc làm

01/06/2017 09:58 Số lượt xem: 1020

Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ văn bản số 295/SNV-TCBC ngày 03/5/2017 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2018 và  Đề án vị trí việc làm;

Thanh tra tỉnh triển khai xây dựng Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan như sau: 

1. Mục đích:

- Xây dựng vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ và cơ cấu ngạch công chức tại Thanh tra thành phố nhằm nâng cao năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, bố trí tổ chức bộ máy hợp lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và tiết kiệm biên chế hành chính được giao hàng năm.

- Xác định mục tiêu công việc và khung năng lực phù hợp đối với từng cá nhân là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời biểu dương khen thưởng cán bộ, công chức đạt thành tích tốt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Đối tượng thực hiện:

- Cán bộ, công chức đã được bổ nhiệm ngạch công chức, thanh tra viên, thanh tra viên viên chính trở lên; kể cả cán bộ đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Thanh tra tỉnh.

- Nhân viên thực hiện chế độ hợp đồng lao động 68 theo quy định của pháp luật.

3. Phương pháp tiến hành:

  • Xác định vị trí việc làm của cá nhân là xác định mục tiêu công việc và yêu cầu tiêu chuẩn năng lực của từng chức danh, chức vụ và ngạch công chức được bổ nhiệm tính đến thời điểm hiện nay.
  • Mỗi vị trí việc làm luôn gắn với một chức danh ngạch công chức nhất định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế làm việc cơ quan do Chánh Thanh tra tỉnh ban hành; đối với vị trí việc làm là lãnh đạo, quản lý thì có thêm chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Xác định vị trí việc làm của cá nhân phải phù hợp và tương ứng với Danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế được giao cho từng phòng.

4. Tổ chức thực hiện :

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện thống kê công việc cá nhân Phụ lục số 1A và phụ lục số 5 (có phụ lục gửi kèm và trên Trang Thông tin Điện tử Thanh tra tỉnh: http//:ttt.bacninh.gov.vn)(Phụ lục để tải về)

- Phụ lục gửi về Văn phòng trước ngày 05/6/2017 và đồng thời bản mềm theo địa chỉ hòm thư: thanhtratinhbacninh@gmail.com.  

- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng có trách nhiệm tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức tại phòng mình và nghiêm túc thực hiện thống kê công việc, vị trí việc, trong quá trình triển khai có gì vướng mắc phải kịp thời báo cáo Chánh Thanh tra xem xét, quyết định.

- Văn phòng: tổng hợp, xây dựng dự thảo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức  báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt../.

VP
Nguồn: Thanh tra tỉnh