Tổ chức bộ máy

12/04/2018 16:22 Số lượt xem: 208

Cơ cấu tổ chức

Nguyễn Văn Vinh

Chánh Thanh tra

nvvinh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Minh Cảnh

Phó Chánh Thanh tra

nmcanh.ttt@bacninh.gov.vn

Lê Đăng Cường

Phó Chánh Thanh tra

ldcuong.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Quang Ứng

Phó Chánh Thanh tra

tqung.ttt@bacninh.gov.vn

Văn phòng

Trần Vượng

Chánh Văn phòng

tvuong.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Huế

Phó Chánh văn phòng

nthue.ttt@bacninh.gov.vn

Phạm Văn Thanh

Phó Chánh văn phòng

pvthanh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Ba

Phó Chánh văn phòng

ntba.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Hồng Hạnh

Chuyên viên

nhhanh.ttt@bacninh.gov.vn

Cáp Tuấn Anh

Chuyên viên

ctanh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thu Hiền

Chuyên viên

nthien.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Đức Công

Cán bộ

tdcong.ttt@bacninh.gov.vn

Phạm Văn Ninh

Cán bộ

pvninh.ttt@bacninh.gov.vn

Phan Văn Trực

Cán bộ

pvtruc.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ

nthang.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 1

Phạm Văn Ngọc

Trưởng phòng

pvngoc.ttt@bacninh.gov.vn

Nghiêm Quang Tuấn

Phó phòng

nqtuan.ttt@bacninh.gov.vn

Đỗ Mạnh Hồng

Phó phòng

dmhong.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Xuân Tùng

Chuyên viên

nxtung.ttt@bacninh.gov.vn

Tạ Thị Thanh Hiên

Chuyên viên

ttthien.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 2

Hoàng Anh Đức

Trưởng phòng

haduc.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Chín

Phó phòng

nvchin.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Văn Đồng

Phó phòng

vvdong.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Hồng Đăng

Chuyên viên

vhdang.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Xuân Linh

Chuyên viên

vxlinh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Nụ

Chuyên viên

ntnu.ttt@bacninh.gov.vn

Lê Đăng Quang

Chuyên viên

ldquang.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 3

Nguyễn Đăng Quyết

Trưởng phòng

ndquyet.ttt@bacninh.gov.vn

Tạ Huy Tể

Phó phòng

thte.ttt@bacninh.gov.vn

Dương Danh Phương

Phó phòng

ddphuong.ttt@bacninh.gov.vn

Vũ Minh

Chuyên viên

vminh.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên

nvhung.ttt@bacninh.gov.vn

Phòng nghiệp vụ 4

Đặng Đình Mạch

Trưởng phòng

ddmach.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Đắc Hoàn

Phó phòng

ndhoan.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Thanh Hải

Phó phòng

tthai.ttt@bacninh.gov.vn

Trần Thị Thản

Chuyên viên

ttthan.ttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

ntthuyen.ttt@bacninh.gov.vn

Thanh tra tỉnh