Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ văn bản số 295/SNV-TCBC ngày 03/5/2017 của Sở Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2018 và  Đề án vị trí việc làm;

Thanh tra tỉnh triển khai xây dựng Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan như sau: