Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

UBND thị xã Từ Sơn

14/07/2016 15:07 Số lượt xem: 628
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN
          Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

 Tổ chức bộ máy hành chính trực thuộc UBND thị xã bao gồm:
I. Các phòng, ban chuyên môn
1-         Văn phòng HĐND-UBND thị xã + Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
2-         Phòng Nội vụ
3-         Phòng Kinh Tế
4-         Phòng Tài nguyên và Môi trường
5-         Phòng Quản lý đô thị
6-         Phòng Văn hóa và Thông tin
7-         Phòng Tư pháp
8-         Phòng Tài chính - Kế hoạch
9-         Phòng Giáo dục và Đào tạo
10-       Phòng Lao động Thương binh và xã hội
11-       Thanh tra 
12-       Phòng Y tế.
II. Đơn vị sự nghiệp
1-         Đài phát thanh 
2-         Trung tâm Văn hóa thể thao 
3-         Ban Quản lý các Khu công nghiệp
4-         Ban Quản lý dự án xây dựng
5-         Trạm Khuyến nông
6-         Trung tâm dạy ngề
7-         Đội quản lý trật tự đô thị
8-         Hội chữ thập đỏ
9-         Ban quản lý Chợ Giầu