Đổi mới công tác thanh tra trong tình hình mới

23/11/2021 07:58 Số lượt xem: 302

Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của toàn ngành, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch và những nhiệm vụ đột xuất khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm qua, Thanh tra tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 121/TB-UBND ngày 30-12-2020 về nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên hệ làm việc với doanh nghiệp khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Bám sát nhiệm vụ chính trị, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, đông người, phức tạp, tập trung các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.


 

Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể năm 2020. Ảnh tư liệu.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 10 của Luật Phòng, chống tham nhũng. Ngoài hình thức công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chọn thêm hình thức công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, thông tin về tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND cấp huyện theo quy định Luật PCTN đều được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngành Thanh tra tỉnh cũng triển khai kịp thời, đồng bộ công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn; tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng. Qua đó, vai trò giám sát của các cơ quan dân cử và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và người có trách nhiệm được nâng lên. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021, toàn ngành thực hiện 136 cuộc thanh tra, kiểm tra (giảm 03 cuộc so với cùng kỳ năm 2020) tại 1.179 đơn vị, doanh nghiệp (tăng 394 đơn vị so với cùng kỳ năm 2020), tập trung thanh tra những nội dung: Quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra các dự án chậm sử dụng đất; việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 37,5 tỷ đồng và 20.372,6 m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi về Nhà nước hơn 29 tỷ đồng và 3.792,6 m2 đất; kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm; kiến nghị nâng cao, tập trung công tác quản lý Nhà nước ở các ngành, lĩnh vực có tồn tại, khuyết điểm; chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhằm ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, lãng phí, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý Nhà nước, ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển của đất nước.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đổi mới công tác thanh tra hành chính, chủ động và linh hoạt trong triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tham mưu UBND tỉnh tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người có liên quan đến các vụ việc phức tạp; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra tỉnh chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Quang Ứng (Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh)