Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

11/05/2022 17:18 Số lượt xem: 380

Ngày 27/4/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 126/QĐ-TTCP về việc ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021”.

Việc ban hành “Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021” nhằm làm cơ sở để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) xây dựng báo cáo tự đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã ban hành Kế hoạch số 442/KH – TCCP ngày 31/3/2022 để triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  năm 2021.  

Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh có 04 nội dung chính với nhiều tiêu chí thành phần gồm: đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng với tổng số 100 điểm.

Căn cứ vào Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá nêu trên và tài liệu hướng dẫn kèm theo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chỉ đạo xây dựng báo cáo tự đánh giá, tự chấm điểm kèm theo các hồ sơ, tài liệu chứng minh để lập hồ sơ đánh giá gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/6/2022. Thanh tra Chính phủ sẽ lập các Tổ công tác thẩm định kết quả tự đánh giá của các địa phương và công bố kết quả đánh giá vào cuối năm 2022.

Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hoạt động thường xuyên được tiến hành hàng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm mục đích đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng./.

Tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 2021:

1. Kế hoạch đánh giá của TTCP

2. Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác PCTN năm 2021

3. Kế hoạch tự đánh giá công tác PCTN tỉnh Bắc Ninh năm 2021