Danh mục văn bản QPPL lĩnh vực thanh tra

03/03/2021 10:48 Số lượt xem: 67
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NGÀNH THANH TRA
TT TÊN, ĐƯỜNG DẪN VĂN BẢN
  Luật Nghị định Thông tư Văn bản khác
I VỀ THANH TRA
  Luật Thanh tra năm 2010 số 56/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010 Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra 2010 (Hết hiệu lực Điều 56, 57) Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
    Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thanh tra Quyết định 1885/QĐ-TTCP năm 2012 của Thanh tra Chính phủ về Quy chế công khai kết luận thanh tra
    Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định 2189/QĐ-TTCP ngày 04/9/2012 của Thanh tra Chính phủ về Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài
    Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (hết hiệu lực 29/5/2018) Thông tư 01/2012/TT-TTCP quy định mẫu và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra Quyết định 1358/QĐ-TTCP năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ
    Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (hêt hiệu lực 01/7/2016) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TTCP năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
    Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP Thông tư 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra (hết hiệu lực)  
    Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra Thông tư 02/2013/TT-TTCP quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ (hết hiệu lực)  
    Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (hết hiệu lực)  
    Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại (hết hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo (hết hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra  
      Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
      Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (hết hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra (hết hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư số 09/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh phó chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, phó chánh thanh tra tỉnh, TP trực thuộc TƯ  
      Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước  
      Thông tư 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra (hết hiệu lực)  
      Thông tư 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (hết hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư 06/2015/TT-TTCP quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ  
      Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Quy định về hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra  
      Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ, Quy định về sổ nhật ký của Đoàn thanh tra (hết hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư số 08/2015/TT-BCA ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra  
      Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước  
      Thông tư 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước  
      Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra  
      Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  
      Thông tư 06/2021/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (có hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (có hiệu lực từ 15/11/2021)  
II VỀ TIẾP CÔNG DÂN
  Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân (hết hiệu lực từ 15/11/2021) Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, v/v Ban hành "Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện 
      Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (hết hiệu lực từ 15/11/2021) Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
      Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh   
      Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân (có hiệu lực từ 15/11/2021)  
      Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (có hiệu lực từ 15/11/2021)  
III VỀ KHIẾU NẠI      
  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011  Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại (Hiệu lực từ 10/12/2020) Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
    Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (hết hiệu lực 10/12/2020) Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (hết hiệu lực)  
      Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự (hết hiệu lực từ 14/  
      Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (hết hiệu lực)  
IV VỀ TỐ CÁO
  Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo  Thông tư 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo
      Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo (hết hiệu lực)  
      Thông tư 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (Hiệu lực 5/9/2020)  
V VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
  Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng (Hiệu lực 15/08/2019) Thông tư 08/2007/TT-BNV hướng dẫn quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước Quyết định 623/2006/QĐ-TTCP ban hành chương trình hành động của Thanh tra chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
    Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra (hết hiệu lực) Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
      Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (hết hiệu lực) Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
      Thông tư 04/2014/TT-TTCP về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (hết hiệu lực) Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
      Thông tư 10/2014/TT-TTCP hướng dẫn danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi (hết hiệu lực)  
      Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng (hết hiệu lực)  
      Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân  
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/